Sunds Seahawks Floorball Gallery

Vedtægter

§ 1 Navn, hjemsted og formål
Klubbens navn er “Sunds Seahawks FC”, og dens hjemsted er Sunds.
Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at spille floorball som motionsspil, samt give de
medlemmer, der ønsker det, mulighed for at deltage i turneringer og stævner. Der spilles altid efter
Dansk Floorball Unions regler.

§ 2 Medlemskab
Medlemskab kan opnås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Forinden medlemskab kan opnås,
skal kontingentet for hele sæsonen betales.
Har et medlem ikke betalt kontingent 1 måned efter sidste betalingsdag, udmeldes vedkommende
automatisk.
Bestyrelsen kan give nye medlemmer mulighed for en prøvetid, inden kontingentet skal betales.

§ 3 Generalforsamlingen
Stk. 1:
Generelle bestemmelser
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stemmeberettiget ved en generalforsamling er alle medlemmer, som har betalt kontingent for hele
sæsonen. Junior spiller kan repræsenteres af 1 forældre.
Vedtagelser på en generalforsamling kan kun ske, hvor mere end halvdelen af de fremmødte
stemmer for. Ved ændringer i klubbens vedtægter skal mere end 2/3 af de fremmødte vedtage
ændringen.

Stk. 2:
Den ordinære generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af februar (jvfr. § 5).
Forslag, der ønskes til afstemning, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling offentliggøres senest 14 dage før
generalforsamlingen.

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for kommende sæson
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


Stk. 3 :
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt bestyrelsen eller mindst
40% af medlemmerne forlanger det. Indkaldelse med min. 14 dages varsel,
dagsorden samt indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 4 Bestyrelsen
Stk. 1:
Sammensætning og valg
Bestyrelsen tegner foreningen og består af 5 personer: Formand, Kasserer, samt 3 menige
bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år således, at 2 medlemmer er på valg i ulige
år og 3 medlemmer i lige år. Suppleant vælges for et år ad gangen.
Ved afgang i utide skal bestyrelsen supplere sig selv. Ved afgang af mere end ét bestyrelsesmedlem
indenfor én sæson skal der dog indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleant(er)
skal vælges.

Stk. 2:
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det
påkrævet. Indkaldelse skal ske med mindst 2 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Enhver beslutning afgøres ved simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Stk. 3:
Bestyrelses honorar
Bestyrelsesmedlemmer er fritaget for kontingent.

Stk. 4:
Tegningsret
Foreningen tegnes af Kasserer eller Formanden, udbetalinger over kr. 10.000,00 godkendes og
underskrives dog af begge.

§ 5 Foreningens regnskab, bøger m.v.
Regnskabsåret er pr. 31. december.
Klubbens årsregnskab skal revideres af en revisor, som vælges på den ordinære generalforsamling.
De vælges tillige en revisorsuppleant.

§ 6 Opløsning
Klubben kan ikke opløses så længe mindst 12 medlemmer ønsker at bevare klubben.
Vedtagelse af opløsning kan kun ske på ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 80% af de
fremmødte stemmer for opløsning. Eventuelle midler fra klubben doneres til almen velgørende
formål i Sunds.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. marts 1995